Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner1_0.jpg

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque kunnen organisaties (met minstens 1 werknemer) uit de profit en social profitsector tot
€ 10.000 steun krijgen
. Bedrijven kunnen deze steun aanwenden om knelpunten rond 'werkbaar werk' in kaart te brengen en aan te pakken.

Werkbaarheidscheque

De werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie en de verhoging van de kmo-portefeuille zijn tijdelijke maatregelen waardoor een onderneming financiële steun kan krijgen in het kader van werkbaar werk. Deze ondersteuning kan ook in 2022 worden aangevraagd. De Vlaamse Regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen. Dit geldt ook voor de verhoging van de KMO-portefeuille (zie verder).  Aanvragen voor 2022 kunnen ingediend worden tot 31 december 2022.

 

Coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. De Vlaamse Regering besliste eveneens dat de cheque ook kan ingezet worden voor het uitwerken van een telewerkbeleid.

0
Welke organisaties komen in aanmerking?

 

Ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken), 

 • die een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben
 • die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
 • vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid, zijnde: besloten vennootschap – BV; coöperatieve vennootschap – CV; naamloze vennootschap – NV; vennootschap onder firma – VOF; commanditaire vennootschap – CommV; Europese vennootschap – SE; Europese coöperatieve vennootschap – SCE; Europese economisch samenwerkingsverband – EESV

 

Organisaties uit de social profitsector : een verzameling van organisaties uit 6 paritaire comités en 13 sectoren met elk hun eigen subsectoren, o.m:

 • De Vlaamse social profitsectoren: de gezinszorg; de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen; de maatwerkbedrijven; het sociaal-cultureel werk; de lokale diensteneconomie; de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • De Federale social profitsectoren: privé ziekenhuizen; de ouderenzorg; de gezondheidsinstellingen; de thuisverpleging; revalidatiecentra, mutualiteiten; het vermakelijkheidsbedrijf

 

Als bijkomend criterium is vereist dat de onderneming minstens 1 werknemer te werk stelt via een arbeidsovereenkomst.

Welke acties komen in aanmerking?

 

Via deze cheques kan een onderneming beoordelen op welke vlakken er nog actie mogelijk is om 'werkbaar werk' te verbeteren. Dit kan gebeuren door:  

 • Een meting of een scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • En/of begeleiding bij het uitvoeren van die scan/meting. Begeleiding kan ook inhouden: rapporteren over de werkbaarheid; opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan; monitoring en opvolging van de veranderingen op vlak van werkbaar werk; uitwerken van een telewerkbeleid.
0
0

Engagement tot verbetering

De onderneming dient zich eveneens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk.

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming eveneens advies, begeleiding en/of opleiding aankopen. Hierbij moet telkens aandacht zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

 • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie die ten goede komen aan de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • Competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van de werknemers

Het is steeds aanbevolen om de acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

0

Wat omvat de steun precies?

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming over een periode van één jaar (2022):

 •     Steunpercentage = 60%
 •     Private financiering = 40%
 •     Steunplafond = € 10.000 per onderneming

De maximale duurtijd van een project is 12 maanden.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis-regeling. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Meer info hierover is te vinden via: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis

0

Verhoging KMO-portefeuille

Voor bedrijven die hun plafond van € 10.000 binnen de KMO-Portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een éénmalige verhoging met maximaal 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk.

Hierbij bedraagt het steunpercentage:

 • 30% voor kleine ondernemingen
 • 20% voor middelgrote ondernemingen.

Met deze verhoging kunnen KMO’s een premie krijgen voor het aankopen van advies of opleiding. 
 

Aanvraagprocedure

Om gebruik te maken van deze maatregelen dient de onderneming een aanvraag in via de online applicatie van ESF-Vlaanderen. Een aanvraag opladen bestaat uit het opladen van een factuur van de geregistreerde dienstverlener in verband met het leveren van de prestaties en het opladen van een verklaring op eer.
De huidige oproep staat open sinds 7 mei 2019 en werd verlengd tot eind 2022. De oproep staat permanent open tot het beschikbare budget van € 3.000.000 op jaarbasis is uitgeput.
 

0

Meer info?

Extra informatie omtrent bovenstaande maatregelen vind je op de website van het Departement Werk en Sociale Economie.

Skill BuilderS is een erkend dienstverlener die jou graag verder helpt en adviseert inzake 'werkbaar werk'.

0

Vragen over subsidies voor meer welzijn?

Contacteer Neleke De Poorter voor een verkennend gesprek. We denken graag al mee over jouw uitdaging en helpen je inschatten of je welzijnstraject in aanmerking komt voor subsidies.

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Hoe (on)gezond is stress?

Hoe (on)gezond is stress?

Inzicht

“Hey! Hoe gaat het met jou?”

“Druk druk hé en met jou?”

Het zou zomaar een korte conversatie kunnen zijn die jij vanmorgen had met je collega. Druk druk lijkt het nieuwe ‘goed goed’ of ‘cava’. Maar is “druk druk” ook “goed goed”? Zoals een campagne van de overheid eerder al in vraag stelde. Hoe gezond is stress eigenlijk?

Wel, daar is niet zo’n eenduidig antwoord op te geven.

Recruitment

Rekrutering? Een zaak van de medewerkers zelf

Nieuws

Vérder met ieders talent. Daar staan we voor bij Skill BuilderS. Want wie vandaag zijn talenten ontdekt, ontwikkelt en inzet, is beter gewapend voor de toekomst. Van een eenvrouwbedrijf dat HR advies gaf in 1986 ontpopte Skill BuilderS zich tot een HR partner met meer dan 300 medewerkers, die jaarlijks meer dan 15.000 men­sen in of naar een job coachen. Maar hoe zetten we in op rekrute­ring en duurzame talentontwikkeling van onze eigen medewerkers? Lesley Arens van het HR-vaktijdschrift #ZigZagHR vroeg onze Human Capital Manager, Ruth Van Impe, naar haar inzichten.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor