Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/staff_0.jpg
Nieuws

Gestalte geven aan een modern personeelsbeleid

Of het nu over ecocheques gaat, een tablet, groepsverzekering of maaltijdcheques; het zijn stuk voor stuk voordelen die werknemers toegekend krijgen bovenop hun basissalaris. Deze alternatieven mogen dan al behoorlijk ingeburgerd zijn, toch blijven sommige vragen bestaan. Hoe ligt het met de appreciatie van de werknemers? Is het allemaal juridisch wel loepzuiver? En hoe verzadigd is deze markt? TRAXIO Magazine had hierover een interessant rondetafelgesprek met onder andere Stan Pelckmans, Loopbaan & Outplacement coach bij Skill BuilderS.

(Artikel uit Traxio-Magazine #195 - november/december 2020 - auteur Michaël Vandamme, foto's Jerry De Brie)

“Extralegale voordelen zijn de vlag die een bredel ading dekt”, legt Olivier Bouquet, CEO van Edenred, uit. “Je kan natuurlijk beginnen met een al bij al eenvoudige definitie: ‘allerlei voordelen bovenop het normale salaris zoals een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, bedrijfswagens, gsm, …’ Kijk ik naar ons eigen aanbod dat kan een onderverdeling in drie categorieën gebeuren. De eerste categorie is ‘eat’ met de gekende maaltijdcheques. Zoals blijkt uit verschillende studies zijn deze erg populair en noodzakelijk. Vier op de tien begunstigden bevestigen immers dat het bedrag dat ze ontvangen in maaltijdcheques, onmisbaar is voor hun voedingsbudget en belangrijk is voor een maandelijks budgettair evenwicht. Er is een jaarlijks plafond van 1.750 euro op gevestigd, maar zolang men onder dat bedrag blijft zijn ze volledig fiscaal aftrekbaar."

"<< Move >> is de tweede categorie en is een alternatief voor de klassieke salariswagen waarbij het voordeel alle aard ook hetzelfde is dan bij zo een type bedrijfswagen. Een derde categorie, tot slot, plaatsen we onder de noemer ‘Care’. Wellicht het meest zichtbare voordeel uit deze groep is de ecocheque die tot 250 euro per jaar kan bedragen. De bedoeling hiervan is niet enkel een voordeel te creëren voor de werknemer, maar ook een gedragswijziging tot stand te brengen. Daarnaast heb je verschillende cadeaubonnen voor sport, cultuur, promoties en dergelijke. Uiteindelijk hebben we het hier over een markt die goed is voor jaarlijks 2,7 miljard euro die in België moeten worden gebruikt.”

0
Stan Pelckmans

Zinvolle carrière

TRAXIO Magazine: Kan men spreken over bepaalde trends die zich doorheen de jaren hebben afgetekend?

Stan Pelckmans: “Een belangrijke vaststelling is dat deze voordelen voor heel wat werknemers een evidentie zijn geworden. Ze beschouwen extralegale voordelen als een verworven recht, een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het loon. We zien ook dat de voorkeuren naar bepaalde soorten rechten wel kan variëren. En misschien dat daar wel een generatie-element speelt. Jongeren zullen misschien meer dan oudere collega’s een groot belang hechten aan tools die zowel professioneel als privé kunnen gebruikt worden zoals een tablet of smartphone.” 

Virginie Jaminon: “Wat me opvalt bij aanwervingen is dat jongeren beduidend minder geïnteresseerd zijn in een wagen dan voorheen, zeker dan in Brussel. Daartegenover staat dan weer een grotere belangstelling voor elektrische fietsen, zeker omdat geïnvesteerd wordt in fietspaden en fietsinfrastructuur. Laten we niet vergeten dat die jongeren, want daar hebben we het nu even over, een heel andere mentaliteit hebben dan voorheen. Zij zijn geïnteresseerd in het professioneel traject dat ze zullen afleggen. En aangezien ze beseffen dat dit langer zal zijn dan dat van wie voor hen kwam, hechten ze meer belang aan de balans tussen dat traject en hun privéleven. Vertaald naar benefits toe merk je een grotere interesse voor opleidingen, wat ze zien als een investering naar de toekomst toe.”

Andrew Simmods: “Hierop inspelen betekent dat ook de werkgever een belangrijke mindswitch moet ondergaan. Jongeren hun streefdoel is vaak het beroep uitoefenen waar ze zelf voor gekozen hebben. Vroeger was hun centrale vraag al snel ‘kan’ ik het werk doen, terwijl ze zich vandaag afvragen of ze het ‘willen’ doen. En zoals Stan terecht opmerkt zijn benefits een vaststaand iets voor hen. Dan stelt zich de obligate vraag voor de werkgever wat hij te bieden heeft? Welke invulling geef je aan dit beleid? Met welk aanbod krijg je hen over de schreef? Uiteindelijk draait het vooral over hun motivatie.”

TRAXIO Magazine: Jullie hadden het over de generationele verschillen die zich ontwaren. Maar moet, wanneer we het nog even over de trends hebben, ook geen onderscheid gemaakt worden tussen sectoren en/of types bedrijven?

Olivier Bouquet: “Waar je in het verleden misschien een behoorlijk onderscheid had tussen grotere bedrijven en de kleine spelers, is die kloof door een aantal factoren doorheen de jaren behoorlijk kleiner geworden. Voor kleinere bedrijven spelen sociale secretariaten een belangrijke rol. Vaak zijn zij het eerste aanspreekpunt bij vragen. Wat is het meest aangewezen voordeel, en waarom? Het zijn vragen die vaak gesteld worden. Grotere bedrijven daarentegen hebben dan weer vaker knowhow in eigen huis. Dat veel online kan gebeuren wordt erg geapprecieerd, eigenlijk in alle sectoren en alle types bedrijven. Het maakt de zaken eenvoudiger, niet in het minst voor de werknemers.”

In de praktijk...

TRAXIO Magazine: Laten we even de brug slaan naar de ‘terreindeskundige’ in ons midden. Hoe doen jullie het in jullie sector?

Ilse Bens: “Ons totaal personeelsbestand bedraagt zo’n 100 mensen, wat gaat van mecaniciens tot mensen die een commerciële functie bekleden. Ongeveer 60 % hiervan zijn arbeiders en voor hen gelden de regels van de paritaire comités voor mecaniciens enerzijds, carrossiers anderzijds. Deze verplichten ons om elk jaar 250 euro aan ecocheques te voorzien. Dit dwingend karakter zorgt er alvast voor dat we ons niet de vraag moeten stellen of het nuttig en wenselijk is dergelijke cheques ter beschikking te stellen (glimlacht). Anderzijds ben ik slechts een koele minnaar van dit voordeel. We merken immers in de praktijk dat ze niet altijd opgenomen worden. Te veel mensen vergeten het, met als resultaat dat ze op een gegeven moment dienen vast te stellen dat de termijn om er gebruik van te maken verstreken is. Erg jammer is dit. Onze ervaring met maaltijdcheques is dan weer helemaal verschillend. Het moet gezegd dat ze in het begin een wat moeilijke start kenden, maar inmiddels zijn ze goed ingeburgerd geraakt. Sterker nog: als ze één dag te laat zijn, breekt haast paniek uit (lacht).”

Olivier Bouquet: “Als ik even mag inpikken op die ecocheques. Het probleem is ons vertrouwd en heeft alles te maken met het fiscaal kader dat men ervoor gecreëerd heeft. Men heeft deze tijdsbeperking ingevoerd, precies om zeker te zijn dat ze binnen een redelijke termijn geïnvesteerd worden. Vandaag merk je dat in ons land, goed voor een totaalbedrag van 256 miljoen euro aan ecocheques, om en bij de 99,8 % van hen goed gebruikt wordt. Relatief gesproken misschien een goed  resultaat, maar als men het in absolute cijfers uitdrukt dan is dat nog steeds een half miljoen euro dat niet terechtkomt waar het hoort: bij de handelaars. Het is onze betrachting om nog meer inspanningen aan de dag te leggen om zo dicht mogelijk die 100 % te benaderen. Vandaag doen we dat alvast met drie notificaties, misschien moeten we dat aantal nog verder opdrijven? Vanaf begin 2021 zal de volledige digitalisering van Ticket EcoCheque er ook aan bijdragen. Werknemers zullen deze groene koopkracht altijd op hun Edenred-kaart, en dus op zak hebben om ze te gebruiken wanneer ze willen. Vele handelaars hebben dit alvast goed begrepen en duiden met stickers aan welke producten binnen hun winkel met ecocheques betaald kunnen worden.”

TRAXIO Magazine: Als we nog even kunnen terugkoppelen naar de aanpak van de Bugagroep. U had het over wat opgelegd wordt door de paritaire comités, maar hoe gaat u tewerk in het al dan niet toekennen van voordelen waarover u vrij kan beslissen.

Ilse Bens: “Dé grote moeilijkheid is dat de verwachtingen vrij individueel zijn. De ene is gediend met een hospitalisatieverzekering, terwijl de andere dat net niet is. Idem voor een groepsverzekering, alleen zijn deze een gezamenlijk voordeel dat je voor iedereen of niemand moet voorzien. Sommigen denken op kortere termijn, anderen net niet. Persoonlijk vind ik de loonbonus wel een aantrekkelijk extralegaal voordeel, de werknemer betaalt er immers geen belasting op. De grote uitdaging is dat deze loonbonus aan een groep mensen mét objectief criterium moet gegeven worden. Zo kan je kijken naar de cijfers, verkoop, tevredenheidsenquête, noem maar op. Je zou ook een daling van de arbeidsongevallen als criterium kunnen hanteren enz. Je kan dit natuurlijk per departement beperken, alleen mag je nooit het risico lopen dat een bepaalde maatregel voor verdeeldheid zou zorgen.”

0
Traxio

Juridisch aftoetsen

TRAXIO Magazine: Laten we het even over een belangrijk aspect hebben: het juridische. Het eigenlijke vertrekpunt van al deze voordelen is de hoge belasting op arbeid in dit land. En dus is men doorheen de jaren naar middelen gaan zoeken om deze te ontlopen. Niet zo’n aantrekkelijk idee als men het vanuit het oogpunt van de fiscus beoordeelt…? 

Laurence Philippe: “Precies, en om net die reden is het niet toevallig dat we heel wat juridische vragen te verwerken krijgen over wat al dan niet toegelaten is. Zeker voor kleinere bedrijven zijn wij als sociaal secretariaat het meest voor de hand liggend aanspreekpunt. Punt is, en dat is een algemene vaststelling, dat bestaande extralegale voordelen zowel door de regering als de RSZ onder zware druk staan. En van wat we horen, zal dit ook voor mogelijk nieuwe toekomstige voordelen het geval zijn (lacht). Zo heeft begin 2020 het Grondwettelijk Hof de wet die in de Mobiliteitsvergoeding voorzag vernietigd. Je mag geen voordeel netto aan de werknemer overmaken was de redenering die het Hof volgde. Een ander idee was ecocheques om te zetten in nettoloon, maar dat daarvan heeft de Raad van State duidelijk gemaakt dat hier geen sprake van kon zijn.”

TRAXIO Magazine: Op welke manier kan je dan zekerheid verkrijgen?

Laurence Philippe: “In de meeste gevallen is het wel duidelijk hoor. Er is de wetgeving, omzendbrieven of nog standpunten die de RSZ vertolkt. Maar er duiken nieuwe omstandigheden op, Covid bijvoorbeeld. Mag je pakweg een bureaustoel als voordeel aan een werknemer die thuiswerkt toekennen? Je kan een vraag stellen aan de RSZ. Of een ruling aanvragen, alleen geldt deze slechts voor dat ene bedrijf dat hem aangevraagd heeft. Je bent ook niet zeker of dit alles een definitief standpunt is.”

Toekomstpotentieel

TRAXIO Magazine: Slotvraag: is er in de toekomst nog ruimte voor meer extralegale voordelen?

Olivier Bouquet: “Ongetwijfeld, maar de hamvraag is hier of de overheid meeluistert? Per slot van rekening moet zij het kader scheppen dat alles mogelijk maakt…

Stan Pelckmans: “En in de veronderstelling dat het kader er is (glimlacht), denk ik dat we vooral op ontwikkeling moeten mikken. Hoe je het draait of keert, het is vooral de nood aan erkenning en waardering die we voelen. Loon en extralegale voordelen zijn een vorm daarvan maar we mogen persoonlijke en professionele ontwikkeling, evenwicht work/life, zinvol werk, steun van de leidinggevende en het team niet uit het oog verliezen. Willen we de mensen langer aan het werk houden, dan moeten we inzetten op hun motivatie. Voordelen zijn zonder twijfel een belangrijk deel van de oplossing, en hierop verder bouwend geloof ik dat het aanbieden van opleidingen en coaching in dit verband een domein met veel potentieel is.”

0

Vragen? Zin om te sparren?

Skill BuilderS helpt je graag mee na te denken over persoonlijke en professionele ontwikkeling van je medewerkers. Zin om hierover van gedachten te wisselen? Contacteer onze Skill BuilderS Academy (academy@skillbuilders.be) op 053/53 20 30.

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Aan de slag als oudere werknemer dankzij succesvol outplacementtraject

Aan de slag als oudere werknemer? So What?

Inzicht

Voor het overgrote deel van de werknemers heeft ontslag een grote impact. Velen onder ons identificeren zich met hun job, en dus voelt ontslag vaak aan alsof er letterlijk een deel wordt weggesneden. Je verliest niet alleen je dagelijkse routine, maar ook je financiële zekerheid en bovendien de collega’s waarmee je vaak jarenlang vele uren per week lief en leed deelde. Vooral de niet-meer-zo-piepjonge medewerkers hebben doorgaans een lange anciënniteit. Dertig tot veertig jaar geleden was het trouwens heel gewoon om je leven lang bij dezelfde werkgever te blijven. Dan slaat ontslag nog diepere wonden. Zijn de kansen op werk na je vijftigste miniem? Kan een outplacementtraject de kans op een nieuwe job, ook na je vijftigste, vergroten? Jens Van Mol, Managing Partner bij Skill BuilderS, gaat hier dieper op in.

Goede voornemens

Ze zijn er weer ... de goede voornemens!

Inzicht

Wat is jouw goed voornemen voor 2023? Die vraag gaat hand in hand met: hoe kijk jij terug naar 2022? Welke weg heb jij afgelegd en wat was er belangrijk voor jou? Het nieuwe jaar is in aantocht en dus ook die goede voornemens ... Iedereen doet er wel eens aan mee – al dan niet lachend. De populairste en bekendste: stoppen met roken, afvallen, meer sporten, minder alcohol drinken, gezonder eten, geld sparen en een betere job vinden. Maar wat zijn nu precies de slaagkansen van goede voornemens? Deze vraag legden we voor aan Anouk Smets, expert loopbaancoach bij Skill BuilderS. 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor