Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1:

Alle facturen zijn betaalbaar aan SBS BV door overschrijving op de rekening vermeld op de factuur..

Art. 2:

In geval van niet-betaling van de factuur binnen de 21 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per begonnen maand.

Art. 3:

SBS BV zal gerechtigd zijn, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten, in geval van ongerechtvaardigde wanbetaling en na ingebrekestelling, aanspraak te maken op een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

Deze ingebrekestelling heeft mede tot gevolg dat alle nog niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Art. 4:

Klachten in verband met de gefactureerde bedragen zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de maatschappelijke zetel van SBS BV. Na deze termijn wordt de huidige factuur beschouwd als definitief aanvaard, wat de mogelijkheid tot latere klacht uitsluit.

Art. 5:

Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn enkel de Rechtbanken van Aalst en Dendermonde bevoegd.

0

Samenwerkingsvoorwaarden

0

Talent- en organisatieontwikkeling

Elke opdracht is schriftelijk of per e-mail te annuleren met de volgende annulatievoorwaarden voor training en intervisieopdrachten:

  • Meer dan 5 weken vooraf = geen annulatiekosten
  • Tussen 5 en 2 weken vooraf = 50% van de geboekte opdracht
  • Minder dan 2 weken = 100% van de geboekte opdracht

Een annulatie omvat eveneens het laattijdig uitstellen of verplaatsen van een reeds bevestigd opleidingsmoment wanneer deze niet valt onder force majeure.

0

Assessment & development

Elke opdracht is per e-mail te annuleren met de volgende annulatievoorwaarden voor assessment & development centers:

  • Annulatie binnen 5 werkdagen = 50% van de geboekte opdracht betalen
  • Annulatie binnen 2 werkdagen = 100% van de geboekte opdracht betalen

Een annulatie omvat eveneens het laattijdig uitstellen of verplaatsen van een reeds bevestigd assessment wanneer deze niet valt onder force majeure

0
50-50
midden

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor